Kaitstud  doktoritööd  1993–2007
  Doktorant Väitekirja pealkiri Aasta Juhendaja(d) Oponendid
  1. Piia Post On the two Radiatively Effective Cloud Parameter (Kahest kiirguslikult efektiivsest pilvisuse parameetrist) 1993 füüs.-mat. knd Olavi Kärner (Eesti TA Astrofüüsika ja Atmosfääri­füüsika Instituut)
  füüs.-mat. dr Ülo Mullamaa (Tartu), geofüüsikadoktor Helgi Arst (Tallinn), filosoofiadoktor F.H. Berger (Berliin)
  2. Aadu Mirme Electric Aerosol Spectrometry  (Elektriline aerosoolispektro­meetria) 1994 -- füüs.-mat. knd Märt Aints (TÜ), PhD Arvydas Juozaitis (Leedu TA Füüsikainstituut, Vilnius), PhD Jyrki Mäkelä (Helsinki Ülikooli füüsikaosakond)
  3. Aare Luts Mathematical simulation of the evolution of air ions (Aeroioonide evolutsiooni matemaatiline modelleerimine) 1995 füüs.-mat. knd  Jaan Salm (TÜ) prof. I. Koppel (TÜ),
  prof. H. Kawamoto (Jaapan, Matsuyama Ülikool).
  Täiendav oponent (prof. I. Koppeli haigestumise tõttu) prof. V. Palm (TÜ)
  4. Tiit Kutser Estimation of water quality in turbid inland and coastal waters by passive optical remote sensing (Ranniku- ja sisevete seisundi hindamine passiivse optilise kaugseire abil) 1997 geofüüsikadoktor Helgi Arst (Eesti Mereinstituut),
  füüs.-mat. knd Hanno Ohvril (TÜ)
  füüs.-mat. knd Kalju Eerme (TÜ), prof. Matti Leppäranta (Soome, Helsinki Ülikool)
  5. Ülle Kikas Atmospheric Aerosol in the Baltic Region (Atmosfääri aerosool Balti regioonis) 1998 prof. Hannes Tammet (TÜ) dr. Jyrki Mäkelä (Helsinki Ülikool), füüs.-mat. knd Kalju Eerme (TÜ)
  6. Tarmo Kõuts Processes of deep water renewal and mixing in the Baltic Sea (Läänemere süvavete uuenemise ja segunemise protsessid) 1999 prof. Jüri Elken (Eesti Mereinstituut), füüs.-mat. knd Hanno Ohvril (TÜ) dr. Madis-Jaak Lilover (Eesti Mereinstituut),
  dr Juha Sarkkula (Soome Keskkonna­instituut)
  7. Marko Kaasik Parameterisation of atmospheric boundary layer in the numerical model of air pollution transport (Atmosfääri parametriseerimine õhusaaste leviku numbrilises mudelis) 2000 prof. Rein Rõõm (TÜ)
  füüs.-mat. knd Kalju Eerme (Tartu Observatoorium),
  dr. Jaakko Kukkonen (Helsingi Ülikool)
  8. Anu Reinart Underwater light field characteristics in different types of Estonian and Finnish lakes (Veealuse valgusvälja karakte­ristikud erinevat tüüpi Eesti ja Soome järvedes) 2000
  geofüüsikadoktor Helgi Arst (Eesti Mereinstituut),
  füüs.-mat. knd Hanno Ohvril (TÜ)
  prof. Heino Tooming (EMHI), prof. Matti Leppäranta (Helsingi Ülikool)
  9. Urmas Hõrrak Air ion mobility spectrum at a rural area (Aeroioonide liikuvusspekter maa­piirkonnas) 2001 prof. Hannes Tammet (TÜ), füüs.-mat. knd Jaan Salm (TÜ) prof. Sven Israelsson (Uppsala Ülikool),
  füüs.-mat. knd Kalju Eerme (Tartu Observatoorium)
  10. Janek Laanearu Topographically constrained deep-water flows in channels (Rotating-channel flow modelling, Baltic straits overflows)  (Süvavee voolamine läbi topograafilise kitsusega kanali (pöörleva kanali mudel, süvahoovused Läänemere väinades)) 2001 prof. Urmas Lips (Eesti Mereinstituut), füüs.-mat. knd Hanno Ohvril (TÜ) dots. Karin Borenäs (Göteborgi Ülikool),
  prof. Uno Liiv (TTÜ)
  11. Urmas Raudsepp Wind-driven circulation in the Gulf of Riga (Tuule genereeritud tsirkulatsi­oon Liivi lahes) 2001 prof. Jüri Elken (Eesti Mereinstituut),
  prof. Rein Rõõm (TÜ)
  prof. Vladimir Zalesny (Numbrilise Matemaatika Insti­tuut, Moskva),
  prof. Urmas Lips (Eesti Mere­akadeemia)
  12. Veljo Kimmel Analysis of methods of air quality assessment. Applications in Estonia (Õhu kvaliteedi hindamis­meetodite analüüs. Meetodite rakendused Eestis) 2002 prof. Hannes Tammet (TÜ) dr. Tiit Kallaste (Eesti Säästliku Arengu Instituut, Tallinn), dr. Vidmantas Ulevicius (Füüsika Instituut, Vilnius)
  13. Marko Vana Formation and evolution of atmospheric aerosol size spectrum by the occurrence of nucleation burst events in the atmospheric boundary layer; transport of the climatically active particulate air pollution  (Atmosfääriaerosooli mõõtme­spektri teke ja areng nukleatsiooni­puhangute ajal atmosfääri piirkihis; klimaatiliselt aktiivse osakeselise õhusaaste levi) 2002 füüs.-mat. knd Eduard Tamm (TÜ) prof. Taisto Raunemaa (Kuopio Ülikool),
  füüs.-mat. knd Kalju Eerme (Tartu Observatoorium)
  14. Oleg Okulov Variability of atmospheric transparency and precipitable water in Estonia during last decads (Atmosfääri läbipaistvuse ja niiskussisalduse muutlikkus Eestis viimastel aastakümnetel) 2003 füüs.-mat. knd Hanno Ohvril (TÜ) dr. Olga Chilovtseva (Moskva Riiklik Ülikool),
  prof. Heino Tooming (Sisekaitse Akadee­mia, EMHI, Tallinn)
  15 Aarne Männik Implementation and validation of the nonhydrostatic adiabatic core of the numerical weather prediction model HIRLAM (Numbrilise ilmaennustus­mudeli HIRLAM mittehüdrostaatilise adiabaatilise tuuma teostus ja testimine) 2003 prof. Rein Rõõm (TÜ) prof. Pedro M.A. Miranda (Lissaboni Ülikool),
  dr. Carl Fortelius (Soome Meteoro­loogia Instituut)
  16. Matti Mõttus Shortwave solar radiation field inside willow canopy  (Lühi­lainelise päikesekiirguse väli pajuvõsas) 2004 akad. Juhan Ross (Tartu Observatoorium), prof. Tiit Nilson (TÜ/Tartu Obs), prof. Hannes Tammet (TÜ) dr. Pauline Stenberg (Helsingi Ülikool),
  PhD Piia Post (TÜ)
  17. Eduard Gerškevitš Dose to bone marrow and leu­kaemia risk in external beam radiotherapy of prostate cancer (Luuüdi doosid ja leukeemia risk eesnäärme kiiritusravis) 2005 prof. Klaus Rüdiger Trott (Londoni Ülikool),
  füüs.-mat. knd Enn Realo (TÜ FI)
  prof. Wolfgang Dörr (Carl Gustav Carus University of Tech­nology, Dresden),
  dr. Vladimir Štšerbakov
  (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
  18. Kalev Rannat Long weakly nonlinear waves in geophysical applications (Pikad nõrgalt mittelineaarsed lained geofüüsikalistes rakendustes) 2007 Tarmo Soomere (TTÜ Küberneetika Instituut),
  Hanno Ohvril (TÜ)
  Sirje Keevallik (Eesti Mereakadeemia),
  Oleg Andrejev (Finnish Institute of Marine Research)
  19. Rigel Kivi Observations of ozone, polar stratospheric cloud and water vapour profiles in the Arctic (Osooni, polaarsete stratosfääripilvede ja veeauru vertikaalse jaotuse uurimine Arktikas) 2007 Esko Kyrö (FMI FINLAND),
  Kalju Eerme (TO)
  Piia Post (TÜ),
  Antti Arola (FMI FINLAND)