Kaitstud  magistritööd  1994–2008
 1. Töö kaitsja Töö pealkiri Aasta Juhendaja(d) Retsensent/retsensendid
  1. Üllar Rannik Pilvkatte mõjust lühilainelise­le kiirgusväljale ja selle ajalisest muutlikkusest 1994 Olavi Kärner
  (Eesti TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituut - AAI)

  Andres Kuusk (AAI),
  Jaan Pelt (AAI)

  2. Veljo Kimmel Tartu atmosfääriõhu seire kavandamine (The plannning of atmospheric air survey system elements in Tartu) 1994 Hannes Tammet (TÜ) Uno Veismann (AAI/TÜ),
  Tiia-Ene Parts (TÜ)
  3. Priit Tisler (ekstern) The quasi-geostrophic model of the atmosphere: a study of the accuracy of diagnostic relation­ships (Atmosfääri kvaasigeo­stroofilise mudeli diagnostiliste seoste täpsuse hindamine) 1994 Rein Rõõm (TÜ) Jaak Heinloo
  (Eesti Mereinstituut),
  Hanno Ohvril (TÜ)
  4. Raul Hindov Insolation Time Series (Insolatsiooni aegread) 1994 Olavi Kärner (AAI) Tiit Nilson (AAI/TÜ),
  Mihkel Jõeveer (AAI)
  5. Reinhold Matisen Õhuelektrilise aparatuuri töökind­luse suurendamise võimaluste uurimine 1994 Hannes Tammet (TÜ) Enn Realo
  (Füüsika Instituut),
  Märt Aints (TÜ)
  6. Ülle Kikas Atmosfääriaerosooli spektrid Läänemere piirkonnas 1994 Hannes Tammet (TÜ) Kalju Eerme (AAI/TÜ),
  Ants Haljaste (TÜ)
  7. Feliks Miller Õhu elektrijuhtivuse ja kergete aero­ioonide kontsentratsiooni ning liikuvusspektri mõõtmi­sest 1994 --
  Enn Realo
  (Füüsika Instituut),
  Olev Saks (TÜ)
  8. Urmas Hõrrak Aeroioonide liikuvus­spektrite mõõtmi­sest looduslikus õhus 1994 -- Hugo Mändar (TÜ),
  Piia Post (TÜ)
  9. Hilja Iher Aeroioonide mõõtmisest laboratooriumis ja looduslikus õhus 1994 Jaan Salm (TÜ) Matti Laan (TÜ),
  Madis Noppel (TÜ)
  10. Kalev Rannat Nõrgalt mittelineaarsete Rossby lainete inter­aktsioon kahekihilises ookeanis 1994 Tarmo Soomere, Tallinn Jaak Heinloo
  (Eesti Mereinstituut)
  11. Marko Kaasik Air Pollution Dispersion and Deposition Modelling in Local and Regional Scales (Õhusaaste hajumise ja sadestumise modelleerimine kohalikus ja regio­naal­ses ulatuses) 1995 Rein Rõõm (TÜ) Erik Grönskei
  (NILU, Norra),
  Lui Pikhov (TTÜ)
  12. Anu Reinart Päikesekiirgus järvevee omaduste iseloomus­ta­jana (Solar Radiation as an Indicator of Properties of Lake Water) 1995 Helgi Arst
  (Eesti Mereinstituut),
  Hanno Ohvril (TÜ)
  Uno Veismann (AAI/TÜ),
  Peeter Nõges (ZBI)
  13. Margus Arak Atmosfääri läbipaistvuse muutlikkus Tiirikojal 1955–1994 (The Study of the Variabilyty of Atmospheric Transparency at Tiirikoja 1955–1994) 1995 Hanno Ohvril (TÜ) Viivi Russak (AAI),
  Hilda Teral (TÜ)
  14. Vladimir Babin Meteoroloogilise moni­too­ringu ökonoomsete tehni­liste meetodite otsing ja katsetamine
  (töö vene keeles)
  1996 Hannes Tammet (TÜ) Uno Veismann (Tartu Observatoorium - TO),  Valeri Vassiltšenko (TÜ)
  15. Anu Ülejõe Atmosfääridünaamika mitte­hüdrostaatiline mu­del rõhu­koordi­naatides. Akustiliste häirituste filtreerimise probleem (Non-hydrostatic pressure-coordinate models of atmospheric dynamic. Acoustic noise filtering problem) 1996 Rein Rõõm (TÜ) Kalju Eerme (TO),
  Marko Kaasik
  (TÜ doktorant)
  16 Laur Mägi Water, Salt and Nutrient Budget of the Gulf of Riga (Liivi lahe vee-, soola- ja toit­ainete bilanss) 1996 Urmas Lips (Eesti Mereinstituut),
  Hanno Ohvril (TÜ)
  Piia Post (TÜ),
  T. Põder
  (Eesti Mereinstituut)
  17. Oleg Okulov Pinatubo vulkaa­ni mõju atmosfääri läbi- ­paistvusele Eestis (Tiirikoja) ja Hispaanias (Almeria) (töö vene keeles) 1996 Hanno Ohvril (TÜ) Viivi Russak (TO),
  Hilda Teral (TÜ)
  18. Janek Laanearu Sill flow observations between sub-basins and analytical description of frictionless strait flow (the Gulf of Riga and the Baltic proper (Hüdrofüüsikaliste väljade struktuur alam- basseine ühendavas kanalis ja hõõrdevaba voolamise analüütiline kirjelda­mine väinas (Liivi laht ja Lääne­mere avaosa)) 1996 Urmas Lips
  (Eesti Mereinstituut),
  Olev Saks (TÜ)
  19. Marko Vana Atmosfääri aerosoolse saaste leviku  eksperimentaal­sest uurimisest (About the experi­mental study of the particulate pollution propagation) 1996 Eduard Tamm (TÜ) Jaan Salm (TÜ),
  Kalju Eerme (TO)
  20. Aarne Männik Vee transport ja faasi­siirded atmosfääri numbri­listes mesomude­lites (Water transport and phase transitions in numerical meso-models of the atmosphere) 1997 Rein Rõõm (TÜ) Kalju Eerme (TO),
  Marko Kaasik
  (TÜ doktorant)
  21. Merle Lust
  Energiatootmisest põhjus­tatud kiirgusdoosi hinda­mine: atmosfäärne kiiritusrada

  1999 Enn Realo (Füüsika Instituut) Tõnu Viik (TO),
  Marko Kaasik (TÜ doktorant)
  22. Matti Mõttus Statistical treatment of penetration of direct solar radiation inside willow coppice (Otsese päikesekiirguse statisti­line kirjeldamine pajuvõsas) 2000 Juhan Ross (TO),
  Tiit Nilson (TÜ)
  Madis Sulev (TO),
  Hanno Ohvril (TÜ)
  23. Janno Tuulik Euroopa ilmamustrid ja sünopti­line situatsioon Eestis (Euro­pean weather patterns and the synoptic situation in Estonia) 2002 Piia Post (TÜ) Mait Sepp
  (TÜ doktorant),
  Olavi Kärner (TO)
  24. Valdur Truija Eestikesksete atmosfääri tsirku­latsiooni klassifi­katsioonide uurimine 2003 Piia Post (TÜ) Marko Kaasik (TÜ),
  Oliver Tomingas
  (TÜ doktorant)
  25. Andres Luhamaa Pool-Lagrange’i kahe-aja­tase­meline integreeri­mis­algoritm atmosfääri potentsiaalse pöörisvälja võrrandile (Semi-Lagrangian two time level integration algorithm for atmospheric potential vorticity) 2003 Rein Rõõm (TÜ) Aare Luts (TÜ),
  Kalju Eerme (TO)
  26. Erko Jakobson Atmosfääri veeauru­sisalduse parametriseeri­mine Läänemere regioonis (Parameterization of Precipitable Water in the Baltic Region) 2004 Hanno Ohvril (TÜ) Marko Vana (TÜ),
  Viivi Russak (TO)
  27. Birgot Paavel Peipsi järve vee optilised omadused (Optical properties of the Lake Peipus) 2004

   Anu Reinart,

  Hanno Ohvril (TÜ)
  Uno Veismann (TO),
  Helgi Arst (TÜ Eesti Mereinstituut)
  28. Anna Pugatšova Atmosfääriaerosooli mõõtme­spektri iseloomu ja osakeste kogukontsentrat­siooni seose uurimine õhu­massi päritoluga (On the Characteristics of the Size Spectrum and Particle Total Concentra­tion of the Atmospheric Aerosol Depending on Air Mass Origin) 2004 Eduard Tamm (TÜ) Ülle Kikas (TÜ), 
  Matti Mõttus
  (TÜ doktorant)
  29. Markko Paas Metsa kiirgusrežiimi uurimine CCD-radio-
  ­meetriga. Digitaal­piltide radiomeetriline korrektsi­oon (Study of radiative transfer in forests using a CCD-radiometer. Radio­metric correction of digital images)
  2004 Andres Kuusk (TO) Aare Luts (TÜ),
  Uno Veismann (TO)
  30. Sander Mirme Elektrilise aerosooli­spektro­meetri laaduri kuju ja aersooli laengujaotuse vahelise sõltuvuse model­leerimine (Modelling the effect of charger geometry on aerosol charge distribution in an aerosol spectrometer) 2005 Aadu Mirme (TÜ) Madis Noppel (TÜ),
  Andres Luhamaa
  (TÜ doktorant)
  31. Silver Lätt Päikese ultraviolett­kiirguse spektromeetria (Solar ultraviolet spectrometry) 2005 Uno Veismann (TO)

   Teofilus Tõnnisson  (Interspectrum AS),

  Kalju Eerme (TO)
  32. Janek Uin Diferentsiaalse liikuvusanalüsaatori ülekandefunktsiooni määramine kahe aerosoolianalüsaatori eksperimendis (Determination of the transfer function of a differential mobility analyzer in a dual aerosol analyzer experiment) 2005 Eduard Tamm (TÜ),
  Aadu Mirme (TÜ)
  Madis Noppel (TÜ),
  Marko Vana (TÜ/järeldoktor – Helsingi Ülikooli füüsikaosakond)
  33. Marko Zirk Lineaarne diskreetne dünaa­mikamudel atmo­sfääri ujulainete uurimi­seks (Linear discrete dy­namical model for investi­gation of atmospheric buoyancy waves) 2005 Rein Rõõm (TÜ) Aarne Männik (TÜ),
  Andres Luhamaa
  (TÜ doktorant)
  34. Anu Õmblus Läänemere veetaseme aastase muutlikkuse käik ja hinnang amplituudile (Annual cycle and seasonal amplitudes in the baltic sea levels) 2005 -- Tarmo Soomere (TTÜ Küberneetika Instituut),
  Hanno Ohvril (TÜ)
  35. Kaupo Komsaare Tahkuse Õhuseirejaama iooni­spektromeetria kompleksi automatiseeri­tud andmehõive­süsteem (Automated data acquisition system for air ion spectrometrical facility at Tahkuse station) 2006 Aadu Mirme (TÜ),
  Urmas Hõrrak (TÜ)
  Jaan Salm (TÜ)
  36. Kadri Isakar Kiirguslevi Monte Carlo meeto­did efektiivsuse korrigeerimi­seks 210–Pb gammaspektro­meetrias (Efficiency calibration in gamma spectrometry of 210-Pb using Monte Carlo methods) 2006 Enn Realo (TÜ FI) Madis Kiisk (TÜ FI), Andi Hektor (KBFI)
  37. Lennart Neiman Atmosfääri läbipaistvus Tartus 1931–1940 (Atmospheric transpa­rency in Tartu, 1931–1940) 2006 Hanno Ohvril (TÜ) Viivi Russak (TO),
  Oleg Okulov
  (Tiirikoja Järvejaam)
  38. Rainer Paat Aerosooliosakeste suurus­jaotuse kiire mõõtmine (Fast Measure­ments of the Aerosol Size Distribution) 2006 Aadu Mirme (TÜ) Matti Fischer
  (AS Airel),
  Eduard Tamm (TÜ)
  39. Mati Tee Informatsiooni lõimimine (Information integration) 2006 Hanno Ohvril (TÜ) Tõnu Oja (TÜ),
  Ülle Kikas (TÜ)
  40. Sandra Suviste Mõnede Eesti metsatüüpide heleduskordajate sesoonne käik mudelarvutustest ja satelliidipiltidelt (The seasonal reflectance course of some forest types of Estonia from simulation and satellite images) 2007 Tiit Nilson (TO) Mait Lang (TO),
  Urmas Peterson (TO)
  41. Krista Alikas Satelliitsensori MERIS rakendused Eesti veekogude kaugseireks (Use of MERIS sensor for remote sensing of Estonian waters) 2007 Anu Reinart (TO) Tiit Nilson (TO)
  42. Marili Sits Ülenurme ja Tõravere ilmajaamades mõõdetud õhutemperatuuride võrdlus (Comparison of  the air temperatures measured at Ülenurme and  Tõravere meteorological stations) 2007 Piia Post (TÜ) Erko Jakobson (TÜ)
  43. Martin Kannel Atmosfääriaerosooli spektraalse optilise paksuse modelleerimine (Modelling of atmospheric aerosol spectral optical thickness) 2007 Hanno Ohvril (TÜ) Viivi Russak (TO)
  44. Kristi Valdmets Peipsi järve bio-optiline mudel (Bio-optical model of Lake Peipsi) 2007 Anu Reinart (TO) Tiit Kutser (TÜ Mereinstituut)
  45. Marje Prank Evaluation of atmospheric composition simulations via comparison with remote-sensing and in-situ observations (Atmosfääri koostise mudelarvutuste testimine võrdluses kaugseire ja in-situ mõõtmistega)2008Marko Kaasik (TÜ), Mikhail Sofiev (Soome Meteoroloogia Instituut)Hanno Ohvril (TÜ)
  46. Meelis EllerSignaalitöötlus aerosooli kiirel mõõtmisel (Signal processing in aerosol fast measurements)2008Sander Mirme (TÜ), Aadu Mirme (TÜ)Janek Uin (TÜ)
  47. Eva-Stina Kerner Õhusaaste levikut pärssivad ilmastikuolud Eestis (Weather Conditions Inhibiting the Dispersal of Air Pollutants in Estonia)2008Aarne Männik (TÜ)Marko Kaasik (TÜ)
  48. Anu Arak

  Hoonete energiakulu ja sisekliima vahelised  seosed     (Relationship of energy consumption and indoor climate in buildings)

  2008Ülle Kikas (Haridusministeerium), Aadu Vares (AS ESTIVO), Eduard Tamm (TÜ)Marko Vana (TÜ)
  49. Ave Kodar

  Metsade lehepinnaindeksi hindamine optiliste meetoditega (Assessing leaf area index of forests by means of optically-based methods)

  2008Tiit Nilson, TÜ/TOUrmas Peterson (TO)